NAME HERE
15 lei

REDUCERE :
Valoare totală :

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.


Societatea: EDU SOFT MARKETING SRL
Sediul: Tg.Mureș, str. Avram Iancu nr.46, ap.1/A
Nr.înreg.ORC: J26/1576/2007
CUI: 22354360

EDU SOFT MARKETING SRL vă mulțumește pentru încrederea acordată în momentul în care ați hotărât să accesați și să faceți cumpărături pe site-ul edituraedu.ro și vă asigurăm că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal respectând Regulamentul European nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016.
Prezenta ”Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal” este modul prin care vă informăm echitabil și transparent cu privire la:
1. Noțiunile de bază definite de Regulamentul European nr.679/2016.
2. Principiile după care ne ghidăm la prelucrarea datelor cu caracter personal.
3. Identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia și ale responsabilului cu protecţia datelor.
4. Categorii de persoane vizate.
5. Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm. Scopurile în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Legalitatea prelucrării.
6. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal.
7. Perioada pentru care vor fi stocate datele dumneavoastră cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă.
8. Drepturile dumneavoastră.


Noțiunile de bază definite de Regulamentul European nr.679/2016

- Operatorul este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
- Persoana împuternicită de operator este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.
- Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.
- Persoana vizată este persoana fizică identificată/identificabilă.
- Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal (definite mai sus) sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi:


Principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea se face cu respectarea principiilor legale, datele cu caracter personal fiind:


Identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia și ale responsabilului cu protecţia datelor

Identitatea noastră:
EDU SOFT MARKETING SRL înregistrată la ORC sub nr.J26/1576/2007, având CUI 22354360.
Ne puteți contacta oricând la:

Datele de contact al responsabilului cu protectia datelor:

Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de prezenta Politică, de modul în care EDU SOFT MARKETING SRL prelucrează datele sau drepturile dumneavoastră, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor:


Categorii de persoane vizate

Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal se aplică:

Copiilor cu vârsta sub 16 ani nu le este permis să folosească site-ul nostru. Dacă sunteți părinte/tutore și aflați despre folosirea site-ului nostru de către copilul dumneavoastră, dar nu sunteți de acord cu acest fapt, vă rugăm să ne contactați. În privința copiilor, prelucrăm datele cu caracter personal ale acestora doar atunci când au cel puțin vârsta de 16 ani.
În cazul în care copilul nu are 16 ani împliniți prelucrăm datele acestuia doar dacă titularul răspunderii părintești asupra copilului și-a dat consimțământul în acest sens. Ținând seama de tehnologiile disponibile, vă asigurăm că depunem toate eforturile rezonabile pentru a verifica dacă titularul răspunderii părintești a acordat consimțământul.


Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm. Scopurile și legalitate prelucrării

1. La fiecare accesare a site-ului nostru sunt salvate în mod nelimitat următoarele date:

Aceste informații sunt utilizate în scopuri statistice. În acest sens este vorba exclusiv de informații care nu permit identificarea persoanei dumneavoastră. Dumneavoastră rămâneți un utilizator anonim. În acest context sunt utilizate și așa-numite cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere-text salvate pe computerul vizitatorului paginii web, permițând astfel recunoașterea unui utilizator anonim. Pe această pagina web sunt folosite cookie-uri de la Piwik.org. (http://de.piwik.org/), pentru a putea realiza un protocol mai exact al accesărilor paginii web. Datele astfel obtinute sunt salvate exclusiv in forma anonimizată. Aveți în orice moment posibilitatea de a dezactiva cookie-urile acestei pagini web. Vă rugăm să aveți în vedere că dezactivarea cookie-urilor restrânge funcționalitatea paginii web. Temeiul juridic al prelucrării - prelucrarea este necesară pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract.

2. La crearea contului tău de client prelucrăm următoarele date:

Aceste informații sunt utilizate ca urmare a solicitării dumneavoastră, în scopul deschiderii contului de client. Temeiul juridic al prelucrării - prelucrarea este necesară pentru a face demersuri, la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea unui contract.

3. La efectuarea de cumpărături pot fi prelucrate următoarele date:

Aceste informații sunt prelucrate cu următoarele scopuri:

Temeiul juridic al prelucrării - prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract.

4. În cazul participării la campaniile promoționale/concursurile/promoțiile/tombolele organizate de noi pot fi prelucrate următoarele date:

Aceste informații sunt prelucrate la cererea dumneavoastră, în scopul înscrierii dumneavoastră în cadrul campaniilor/concursurilor/promoțiilor/tombolelor respective. Temeiul juridic al prelucrării - prelucrarea este necesară pentru a face demersuri, la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea unui contract.

5. Pentru asigurarea mentenanței și securizării eficiente a site-ului nostru pot fi prelucrate următoarele date:

Aceste informații sunt prelucrate în scopul asigurării bunei funcționări și a securității site-ului nostru.

6. De asemenea, datele dumneavoastră sus prezentate pot fi prelucrate:


Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor tale cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise, după caz:

- colaboratorilor noștri:

- consultanți externi - avocați, contabili, auditori - dacă este necesar; - instituțiilor publice, în cazul în care acest lucru este impus de legile în vigoare sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre sau pentru protejarea intereselor noastre legitime.

EDU SOFT MARKETING SRL nu transferă datele dumneavoastră cu caracter personal către o țară terță.

Perioada pentru care vor fi stocate datele dumneavoastră cu caracter personalsau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă

Perioada pentru care vor fi stocate datele d-voastră cu caracter personal este egală cu perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate.


Drepturile dumneavoastră

- Dreptul de acces - reprezintă dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi informaţii despre cum sunt prelucrate.
- Dreptul la rectificare - reprezintă dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.
- Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) - reprezintă dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazurile în care: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul; datele au fost prelucrate ilegal; vă opuneți prelucrării; datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
- Dreptul la restricționarea prelucrării - se aplică atunci când: contestați exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar d-voastră i le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor d-voastră.
- Dreptul la portabilitatea datelor - este dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal;
- Dreptul la opoziție - în orice moment aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc atunci când aceasta prejudiciază un interes public ori un interes legitim.